Strefa dla armat

 

Charytatywnie

 

Historia

 

Napisali o nas

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Motoklub ARMATY Stoczek Łukowski
ul. Piłsudskiego 69
21-450 Stoczek Łukowski

KRS 0000555412

NIP 8252175298

"Stowarzyszenie MOTOKLUB  ARMATY Stoczek Łukowski"

powstało w 2011 r bo zebrała się grupa ludzi których łączy jedna pasja

Motocykle !!!

Od tego momentu wspólnie pokonują kilometry tras tworząc historię ruchu motocyklowego w naszej małej stoczkowskiej Ojczyźnie i w naszym Kraju a nawet za granicą.

Etykieta MC

Statut

Stowarzyszenia Motoklub ARMATY Stoczek Łukowski”

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 „ Stowarzyszenie Motoklub ARMATY Stoczek Łukowski”  w dalszych postanowieniach Statutu zwany Stowarzyszeniem, jest klubem stowarzyszającym  miłośników motocykli.

§ 2 Stowarzyszenie  posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3 Siedzibą Stowarzyszenia jest Stoczek Łukowski . Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia może działać także na terenie innych państw.

§ 4 Stowarzyszenie może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach

§ 5  Stowarzyszenia zostało utworzone na czas nieograniczony.

§ 6 Stowarzyszenie  posiada znak graficzny (barwy  i logo), którego wzór stanowi załącznik nr 1

§ 7 Stowarzyszenie  posiada hymn którym jest pieśń "Gdy naród do boju" znany jako "Armaty pod Stoczkiem" na podstawie wiersza z 1835 Gustawa Ehnerberga „Gdy naród do boju”. Załącznik nr 2.

Rozdział II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest:

a.         Integracja środowiska motocyklistów.

b.       Propagowanie zasad bezpiecznej jazdy motocyklem oraz ratownictwa drogowego.

c.        szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

d.       popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji,

e.       ochrona motocykli zabytkowych,

f.         rozwój sportu motorowego

g.        Poszanowanie wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna

h.       Pogłębianie wiedzy o motocyklach

i.         podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego,

j.         Popularyzacja idei motocyklizmu oraz turystyki motocyklowej,

k.        Organizowanie pomocy charytatywnej i udział w akcjach charytatywnych.

l.         Współpraca w organizacji imprez masowych dla dzieci, młodzieży i lokalnych środowisk,

m.      Upowszechnianie wiedzy o motoryzacji na terenie Miasta i Gminy Stoczek Łukowski.

n.       Współpraca z innymi klubami motocyklowymi, stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w realizacji celów regulaminowych.

o.       Współpraca z innymi klubami motocyklowymi

p.       Dbanie o kulturę jazdy, słowa, osobistą.

q.        Dbanie o dobre imię polskich motocyklistów

r.        Propagowanie rodzinnej turystyki motocyklowej.

s.        Poszanowanie barw Stowarzyszenia

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a.       organizowanie spotkań motocyklistów,

b.      organizowanie zlotów i imprez motocyklowych  o charakterze kulturalno-oświatowym, turystyczno-sportowym i patriotycznym

c.        udział w imprezach rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

d.      współpracę z innymi organizacjami motocyklistów,

e.      uczestniczenie w zlotach i imprezach motocyklowych,

Rozdział III CZŁONKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne powyżej 18 roku życia.

§ 11. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy niemający  miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

§ 12. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające własny motocykl lub trójkołowiec oraz uprawnienia do kierowania nim.

§ 13. Nowego kandydata na członka Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Klubu ARMATY na walnym zebraniu członków po zasięgnięciu opinii Zebrania Walnego Stowarzyszenia.

 § 14. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a.       Członków zwyczajnych (Member)

b.      Członków wspierających (Prospekt)

c.       Członków honorowych (Przyjaciel)

§ 15. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia  może zostać każda osoba która:

a.       jest czynnie zaangażowana w realizację celów statutowych Stowarzyszenia,

b.       przejdzie pomyślnie co najmniej półtoraroczny  okres kandydacki, w czasie, którego wykaże się czynną działalnością na rzecz Stowarzyszenia,

c.       zostanie przyjęty w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii Walnego Zebrania  Stowarzyszenia.

§ 16. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna , która:

a) deklaruje pomoc fizyczną, finansową, rzeczową lub merytoryczną w pracach Stowarzyszenia bądź realizacji celów Stowarzyszenia,

b) złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego,

c) otrzyma status członka wspierającego Stowarzyszenia, nadany uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Stowarzyszenia.

§ 17. Członkiem honorowym  Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna , która:

a) deklaruje pomoc fizyczną, finansową, rzeczową lub merytoryczną w pracach Stowarzyszenia bądź realizacji celów Stowarzyszenia,

b) złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia w charakterze członka honorowego,

c) otrzyma status członka honorowego Stowarzyszenia, nadany uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Stowarzyszenia.

§ 18. Kandydat na członka Stowarzyszenia ma prawo:

a.       udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

b.      uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

c.       zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia

d.      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

e.      zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia

f.        do ubiegania się o status członka zwyczajnego po półtorarocznym okresie próbnym.

§ 19. Członek zwyczajny ma prawo:

a.       czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b.      głosowania  na zebraniach  walnych Stowarzyszenia,

c.       zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

d.      udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

e.      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

f.        zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

g.       do noszenia pełnych  barw klubowych na plecach

h.      uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,

§ 20. Członek wspierający  ma prawa określone jak w § 19 za wyjątkiem  podpunktu a, g.

§ 21. Członek honorowy  ma prawa określone jak w § 19 za wyjątkiem  podpunktu a, b, g.

§ 22. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:

a.       aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia,

b.      aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia

c.       uczestniczenie w Zebraniach Stowarzyszenia i Walnym Zebraniu,

d.      przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

e.      dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,

f.        nie jeździć pod wpływem alkoholu

g.       regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h.      dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

i.         w czasie zebrań, spotkań zlotów i wyjazdów klubowych noszenia barw Stowarzyszenia

j.        w  przypadku rezygnacji z członkowstwa w Stowarzyszeniu zwrócić barwy Stowarzyszenia w postaci naszywek do Zarządu Stowarzyszenia

§ 23. Członek zwyczajny, wspierający  i honorowy ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

 

Rozdział IV. USTANIE CZŁONKOSTWA, WYKLUCZENIE, ZAWIESZENIE W PRAWACH CZŁONKA

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a.       dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia;

b.      śmierci członka lub utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku Sądu,

c.       łamania statutu Stowarzyszenia

d.      działania na szkodę Stowarzyszenia.

e.       rozwiązania się Stowarzyszenia.

f.        jeśli nie będzie brał udziału systematycznie w zebraniach Stowarzyszenia i obowiązkowych zebraniach walnych.

g.       wykluczenia uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Stowarzyszenia, w razie:

- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku

- nieusprawiedliwionego notorycznego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

        h.     Jeśli splami honor Stowarzyszenia i zbezcześci barwy Stowarzyszenia.

         i.      Decyzję o wykluczeniu z szeregów Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia po zasięgnięciu opinii Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia

§ 24. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie na piśmie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest ostateczna.

§ 25. Wykluczony z szeregów Stowarzyszenia ma obowiązek oddania barw klubowych w postaci naszywek w ciągu 14 dni od powiadomienia przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział IV. WŁADZE Stowarzyszenia

§ 26. Władzami Stowarzyszenia są

- Walne Zebranie Członków

- Zarząd Stowarzyszenia

- Komisja Rewizyjna

§ 27.  Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 28. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku braku kworum wyznacza się nowy termin posiedzenia; uchwały podejmowane na posiedzeniu odbywającym się w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków. Organ może podjąć uchwałę o głosowaniu w trybie tajnym.

§ 29. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

§ 30. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 31. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:

z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni.

z  głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie honorowi,   kandydaci starający się o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 32. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 33. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane  dwa razy w roku (na rozpoczęcie sezonu motocyklowego i zakończenie sezonu) przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 34. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 35. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 10 dni przed terminem zebrania.

§ 36. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków szczególności należy:

a.       uchwalenie Statutu i jego zmian,

b.      określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

c.       wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

d.      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Władz Stowarzyszenia ,

e.      ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

f.        podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

g.       podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia.

h.      Wybór Komisji Rewizyjnej

i.         udzielanie w głosowaniu absolutorium Prezesowi Stowarzyszenia po zakończeniu jego kadencji.

j.        udzielanie w głosowaniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia po zakończeniu jego kadencji.

k.       Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący Walnego Zebrania Członków i protokolant. Protokół mogą przeglądać wszyscy członkowie Stowarzyszenia w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 37. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje je na zewnątrz.

§ 38. Zarząd składa się z 4 członków - Prezesa ,Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika. (Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych  jest dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia - Prezes  i  Wiceprezes łącznie).

§ 39. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 40. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a.       realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

b.      ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

c.       sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

d.      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Stowarzyszenia,

e.      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

f.        podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

g.       nakładanie na poszczególnych członków Stowarzyszenia konkretnych obowiązków związanych z realizacją zadań Stowarzyszenia.

h.      Reprezentowanie Stowarzyszenia na Polskim Kongresie Klubów Motocyklowych,

i.         Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz załatwianie spraw formalnych i urzędowych Stowarzyszenia.

j.        Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących Stowarzyszenia

k.       Przyznawanie i pozbawianie barw członków Stowarzyszenia na podstawie regulaminu – załącznik do statutu  nr 4.

l.         Egzekwowanie kar w stosunku do członków Stowarzyszenia według regulaminu kar – załącznik do statutu nr 3

m.    Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

n.      Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.

o.       Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

§ 41. Członkowie Zarządu  nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 42. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 43. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.

§ 44. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.       kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

b.      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,

c.        zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

d.       zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem,

e.      składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.

§ 45. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Rozdział V. MAJĄTEK I FUNDUSZE.

§ 46. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) wpływów z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności),

c) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

d) darowizn, spadków, zapisów,

e) dotacji i ofiarności publicznej.

f) majątkiem własnością  Stowarzyszenia są barwy klubowe w postaci naszywek na kamizelkach

§ 47. Składki  roczne członkowskie oraz wpisowe do Stowarzyszenia powinny być wpłacane do 1 Walnego Zebrania w nowym sezonie motocyklowym

§ 48. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 49. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 50. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 51. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

Załącznik nr 1 Barwy Stowarzyszenia

Załącznik nr 2 

Hymn Stowarzyszenia pieśń "Gdy naród do boju" znany jako "Armaty pod Stoczkiem" na podstawie wiersza z 1835 Gustawa Ehnerberga „Gdy naród do boju”.

 

Armaty pod Stoczkiem zdobywała wiara

rękami czarnymi od pługa,

panowie w stolicach kurzyli cygara,

radzili o braciach zza Buga.

O, cześć wam panowie, magnaci,

za naszą niewolę, kajdany,

o, cześć wam książęta, hrabiowie, prałaci,

za kraj nasz krwią bratnią zbryzgany.

Gdy naród do boju wystąpił z orężem,

panowie o czynszach radzili.

Gdy naród zawołał: "umrzem lub zwyciężym!"

panowie w stolicy bawili.

O, cześć wam panowie, magnaci...

 

Załącznik nr 3

 Regulamin kar za naruszenie statutu Stowarzyszenia

W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, Zarządowi przysługuje prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienie - jednorazowe upomnienie ustne członka Stowarzyszenia

b) Zawieszenie - czasowe pozbawienie barw członka Stowarzyszenia

c) wykluczenie - całkowite i bezpowrotne pozbawienie statusu członka Stowarzyszenia i pozbawienie barw Stowarzyszenia

Od uchwały o ukaraniu, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków  Stowarzyszenia w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

Załącznik nr 4

Regulamin przyznawania barw Stowarzyszenia

a.       Nowy członek  Stowarzyszenia na wejście do klubu otrzymuje barwy z przodu które nosi na prawej piersi kamizelki.

b.      Po pół roku członkowstwa ma prawo ubiegać się  o tzw. Rocker  dolny (Stoczek Łukowski)- fragment barw Stowarzyszenia umieszczany  pod głównym logiem Stowarzyszenia na plecach kamizelki.

c.       Po roku członkowstwa w Stowarzyszeniu członek ma prawo ubiegać o Rocker  górny (Armaty).

d.      Po półtora roku ma prawo ubiegać się  o status pełnoprawnego członka zwyczajnego i  noszenia pełnych barw na plecach kamizelki  z logiem głównym w centralny miejscu.

 

           

Copyright: 2011© A & P.P   appozniak@o2.pl